Rolvsøy barnehage i Fredrikstad kommune

Rolvsøy barnehage i Fredrikstad kommune

Når verden er ny av Irene Nordli (foto: Irene Nordli) Når verden er ny av Irene Nordli (foto: PHD) Når verden er ny av Irene Nordli (foto: PHD) Detaljbilde av Når verden er ny av Irene Nordli ROLVSØY BARNEHAGE I FREDRIKSTAD KOMMUNE Sted: Skulpturen er plassert i...